Συμβουλευτική Επιτροπή

Συμβουλευτική Επιτροπή

Η Συμβουλευτική Επιτροπή είναι η Ομάδα Εργασίας κάτω από την Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο-Δράση 14. Η Ομάδα Εργασίας αποτελείται από 24 εμπλεκόμενους φορείς από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, την ακαδημαϊκή κοινότητα και κοινωνικές ομάδες. Ο ρόλος της είναι να συμβουλεύει την κοινοπραξία του έργου για τις δράσεις και τις δραστηριότητες, να στηρίζει και να προωθεί το έργο της και επίσης να εξασφαλίζει ότι οι στόχοι της Εθνικής Στρατηγικής της Κύπρου για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά πληρούνται.