Εταίροι CYberSafety III

Εταίροι έργου CYberSafety IIΙ

ΥΠΠ / ΠΙΚ

Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (Συντονιστής Έργου)

ΑΨΑ

Αρχή Ψηφιακής Ασφαλείας

ΠΣΧ

Παγκύπρια Σχολή Γονέων

ΠΚ

Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΤΕΠΑΚ

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

CYTA

Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου