Δραστηριότητες CYberSafety I

Δραστηριότητες έργου CYberSafety I

#ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΗΓΕΤΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣΚΥΡΙΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1ΕυαισθητοποίησηΥΠΠΟΛΟΙΗ ευαισθητοποίηση θα αποτελέσει τον πυρήνα όλων των δραστηριοτήτων της Δράσης. Στοχεύει στη δημιουργία μιας κουλτούρας ανάμεσα στα παιδιά, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς ούτως ώστε να επωφεληθούν από τις δυνατότητες του διαδικτύου με ασφαλή, υπεύθυνη και ηθική χρήση του. Η ευαισθητοποίηση θα συνεχίσει την υπάρχουσα δουλειά που πραγματοποιείται στην Κύπρο, θα ενημερώσει και θα εμπλουτίσει το ψηφιακό περιεχόμενο και τις πηγές, θα ενισχύσει τις υφιστάμενες υπηρεσίες και εργαλεία και θα επεκτείνει τις συνεργασίες και τις συνεργίες μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Για την περίοδο αυτή, η ευαισθητοποίηση θα επικεντρωθεί κυρίως τόσο σε επίπεδο περιεχομένου στα θέματα διαδικτυακού εκφοβισμού και ψηφιακού αποτυπώματος όσο και σε επίπεδο ομάδας-στόχου στα παιδιά και τους νέους από διαφορετικές δημογραφικές ομάδες και τους γονείς. Αυτή η εστίαση δε θα υποτιμήσει οποιεσδήποτε άλλες πτυχές της δραστηριότητας της ευαισθητοποίησης. Θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε να δημιουργηθούν συνεργασίες μεταξύ Κύπρου, υπηρεσιών της Ε.Ε και των βασικών φορέων στον ελληνικό χώρο ώστε να μοιράζονται πηγές και υπηρεσίες στην ελληνική γλώσσα. 
2Γραμμή ΒοήθειαςΙΝΤΚΥΠΠ, ΠΚΗ δραστηριότητα της γραμμής βοήθειας απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους, παρέχοντας συμβουλές και υποστήριξη σε θέματα που σχετίζονται με την ασφαλή, υπεύθυνη και ηθική χρήση του διαδικτύου.  Οι υπηρεσίες της γραμμής βοήθειας θα συνεχίσουν την υπάρχουσα δουλειά παρέχοντας ένας-προς-έναν συνομιλίες στο διαδίκτυο και στο τηλέφωνο από εκπαιδευμένους εξειδικευμένους βοηθούς/υποστηρικτές. Ο ηγετικός εταίρος της γραμμής βοήθειας θα διασφαλίσει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές είναι σε συμφωνία με το εθνικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων προστασίας των δεδομένων και ότι οι μηχανισμοί υποβολής εκθέσεων είναι διαλειτουργικοί τόσο με την πλατφόρμα-πυρήνας όσο και με την υποβολή εκθέσεων μέσω φορέων παροχής υπηρεσιών όπως Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης. Θα εγκαθιδρυθεί επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς/επιτρόπους στην Κύπρο, ούτως ώστε να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες διαδικασίες και επίσης θα δοθεί ποιοτική και ποσοτική αναφορά στους ενδιαφερόμενους φορείς. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών παραμένουν αυστηρώς εμπιστευτικά.  Η λειτουργία της γραμμής βοήθειας θα είναι συνυφασμένη με την πτυχή της ευαισθητοποίησης και των δραστηριοτήτων του έργου. 
3Γραμμή ΚαταγγελιώνΙΝΤΚΥΠΠ, ΓΚΗΕΑΚΗ γραμμή καταγγελιών θα προσφέρει ένα άμεσο, εύκολα προσβάσιμο και υπεύθυνο σημείο επαφής για τους χρήστες ώστε να καταγγέλλουν παράνομο περιεχόμενο ή ενέργειες. Οι υπηρεσίες της γραμμής καταγγελιών θα συνεχίσουν την υπάρχουσα δουλειά, παρέχοντας κατάλληλο χειρισμό των πληροφοριών από το κοινό που σχετίζονται με παράνομες αναφορές και των δεδομένων για υλικό παράνομης σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, το ρατσισμό και τη ξενοφοβία. Η γραμμή αυτή θα τρέξει από εξειδικευμένους και εκπαιδευμένους χειριστές, οι οποίοι θα είναι σε θέση να προβούν σε μια  προκαταρκτική εκτίμηση της νομιμότητας του περιεχομένου που αναφέρθηκε και να διαβιβάσουν την αναφορά στον αρμόδιο φορέα για ανάληψη δράσης. Οι χειριστές θα είναι επίσης σε θέση να διαβιβάσουν υποψίες για παράνομο περιεχόμενο για περαιτέρω αξιολόγηση, καθώς και να συμβουλεύσουν ώστε να προωθηθεί μια αναφορά στη γραμμή βοήθειας εάν το κρίνουν σκόπιμο. Η γραμμή καταγγελιών θα είναι προσβάσιμη μέσω προσωπικού υπολογιστή, συσκευής κινητού τηλεφώνου ή σταθερού τηλεφώνου. Οι χειριστές της γραμμής καταγγελιών θα επεξεργάζονται τις αναφορές με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο με την υποστήριξη της Πλατφόρμας Διαχείρισης Υποθέσεων και Εργαλεία (CMPT) (αναφ. A.4.) και θα λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα. Οι χρήστες της γραμμής καταγγελιών θα ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της αναφοράς τους, το συντομότερο δυνατό. Οι χρήστες μπορούν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, εφόσον το επιθυμούν και τα προσωπικά τους δεδομένα παραμένουν αυστηρώς εμπιστευτικά. Οι κατευθυντήριες γραμμές θα είναι σε συμφωνία με το εθνικό δίκαιο και ένα εγχειρίδιο των διαδικασιών θα ετοιμαστεί σε συνεργασία με το Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Αστυνομίας Κύπρου. Η γραμμή καταγγελιών θα συνεργάζεται με το δίκτυο των ανοικτών γραμμών επικοινωνίας και θα χρησιμοποιεί και θα συνδέεται με την τεχνική υποδομή που παρέχεται από την πλατφόρμα βασικών υπηρεσιών της Ε.Ε. Ποιοτική και ποσοτική αναφορά θα δίνεται στους αρμόδιους φορείς, διατηρώντας την αυστηρή εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Οι χειριστές της γραμμής καταγγελιών θα παραπέμπουν τους χρήστες στην γραμμή βοήθειας και/ή στη διαδικτυακή πύλη ευαισθητοποίησης για συμβουλές σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο. 
4Πλατφόρμα Διαχείρισης Υποθέσεων και Εργαλεία (CMPT)ΠΚΥΠΠΗ δραστηριότητα αυτή θα καθοδηγείται από το ΠΚ, ενώ το ΥΠΠ θα είναι ένας κύριος εταίρος. Αυτή η διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης, η Πλατφόρμα Διαχείρισης Υποθέσεων και Εργαλεία (CMPT) θα στηριχθεί σε άλλα υφιστάμενα ανοικτού λογισμικού στοιχεία για να βοηθήσει τη διαχείριση και την αναφορά υποθέσεων της γραμμής βοήθειας και της γραμμής καταγγελιών. Η CMPT θα καταγράφει σημαντικά δεδομένα για κάθε υπόθεση, θα χορηγεί υποθέσεις κατά συνέπεια, θα παρακολουθεί την κατάσταση των υποθέσεων και θα κάνει αναφορές σχετικά με την ανάλυση δεδομένων. Αναμένεται να ενισχύσει την αποτελεσματική αντιμετώπιση των υποθέσεων τόσο της γραμμής βοήθειας όσο και της γραμμής καταγγελιών ενώ επιτρέπει στους χειριστές να έχουν πάντα εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα που απαιτούνται και τις ενημερωμένες αναφορές για την κατάσταση των υποθέσεων. Οι αναφορές θα είναι σύμφωνες με τις βασικές πλατφόρμες υπηρεσιών της Ε.Ε. και συμβατές με τη μορφή των δεδομένων. Θα δημιουργηθεί έχοντας κατά νου την ανωνυμία των πληροφοριών του χρήστη και την ασφάλεια. Η ασφάλεια των δεδομένων θα εξασφαλίζεται μέσω της τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης και της εποπτείας των αρμόδιων φορέων.
5Διαχείριση Έργου και ΑξιολόγησηΥΠΠΟΛΟΙΗ διαχείριση του έργου από το ΥΠΠ, έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ότι οι στόχοι του έργου ικανοποιούνται σύμφωνα με τις προθεσμίες και σε υψηλά πρότυπα ποιότητας. Όλοι οι εταίροι θα συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες ενώ για κάθε δραστηριότητα θα υπάρχουν ένας ή δύο ηγετικοί εταίροι. Όλοι οι εταίροι πρέπει να ηγηθούν τουλάχιστον ενός έργου. Το ΥΠΠ ως ο συντονιστής του έργου θα είναι κύριος εταίρος σε όλες τις δραστηριότητες ώστε να διατηρεί μια γενική εικόνα ολοκλήρου του έργου και να είναι σε θέση να συντονίζει την πρόοδο του έργου προς τους γενικούς στόχους του. Η διαχείριση του έργου θα έχει ως στόχο να παρέχει μια ευέλικτη δομή διαχείρισης μεταξύ της κοινοπραξίας, έτσι ώστε να συμβάλει στην καλλιέργεια των συζητήσεων, πρωτοβουλιών και δημιουργικών ιδεών για την εφαρμογή του σχεδίου εργασίας. Η προσέγγιση αυτή δε θα εξαλείψει τις ευθύνες προς το προτεινόμενο σχέδιο εργασίας, το οποίο έχει  χρονολογημένα ανά φάσεις γεγονότα, ορόσημα και αποτελέσματα. Όλοι οι εταίροι του έργου έχουν μια μακρά και επιτυχημένη εμπειρία συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά και ερευνητικά έργα, και οι περισσότεροι από αυτούς έχουν εργαστεί μαζί σε προηγούμενα έργα και επιτροπές, κάτι το οποίο μπορεί να ενισχύσει την άπταιστη επικοινωνία και συνεργασία εντός της κοινοπραξίας. Για να εξασφαλιστεί η καλύτερη ροή των πληροφοριών και της επικοινωνίας μεταξύ των εταίρων της κοινοπραξίας, θα χρησιμοποιηθεί ένα διαδικτυακό περιβάλλον συνεργασίας. Αυτό το ασφαλές περιβάλλον θα φιλοξενήσει όλα τα έγγραφα και τα παραδοτέα του έργου. Τέλος, μέσα από τις συστηματικές εξαμηνιαίες αναφορές που ακολουθούνται, θα επιτευχθεί μια στενότερη παρακολούθηση της προόδου του έργου. Την ίδια στιγμή, οι εταίροι θα χρειαστεί να μοιραστούν και να επανεξετάσουν όλα τα παραδοτέα του έργου για εσωτερική ανατροφοδότηση. Προς το τέλος του έργου, θα διεξαχθεί μια έρευνα αξιολόγησης για τη μέτρηση της επίδρασης της δράσης.       
6Διάδοση και Αξιοποίηση ΑποτελεσμάτωνΥΠΠΓΕΡΗΕΤΗ δραστηριότητα θα καθοδηγείται από το ΥΠΠ με το ΓΕΡΗΕΤ ως ένα κύριο εταίρο. Όλοι οι άλλοι εταίροι αναμένεται να συμμετέχουν ενεργά. Η δραστηριότητα αυτή έχει ως στόχο να εξασφαλίσει την κατάλληλη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου στο κατάλληλο κοινό. Στοχεύει, επίσης, να καθορίσει ένα σχέδιο αξιοποίησης του έργου σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο. Αναμένεται να γίνει προώθηση της βιωσιμότητας του έργου και αξιοποίηση της δράσης στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής της Κύπρου.