Ειδήσεις & Ανακοινώσεις

  • Homepage
  • Άρθρα
  • Ενίσχυση της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των νέων Ευρωπαίων

Ενίσχυση της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των νέων Ευρωπαίων

Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Γλώσσα: Ελληνικά

Πηγή: Ideas Powered

Μια νέα εκπαιδευτική πλατφόρμα φέρνει τη διανοητική ιδιοκτησία πιο κοντά στις αίθουσες διδασκαλίας

Με την έναρξη του νέου σχολικού έτους, ένας νέος πολυμεσικός πόρος θα φέρει τη διανοητική ιδιοκτησία (ΔΙ) πιο κοντά στις αίθουσες διδασκαλίας, βοηθώντας μαθητές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα και τις δεξιότητες καινοτομίας τους.

Η νέα ιστοθέση Ideas Powered @ School, που δημιουργήθηκε από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), προσφέρει σε δασκάλους, καθηγητές και γονείς μια σειρά από σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό που μπορεί να χρησιμοποιείται στην καθημερινή διδακτική πρακτική για να ενισχύσει τις γνώσεις στον τομέα των δικαιωμάτων ΔΙ και να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η ΔΙ μπορεί να προωθήσει τη δημιουργικότητα.

Η ιστοθέση αυτή, η οποία αναπτύχθηκε σε συνεργασία με ειδικούς στον τομέα της εκπαίδευσης και το δίκτυο για τη ΔΙ στην εκπαίδευση —το οποίο απαρτίζεται από εθνικά γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας και τα υπουργεία Παιδείας των κρατών μελών— παρέχει μια επισκόπηση των εννοιών και των πρακτικών της διανοητικής ιδιοκτησίας —όπως τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματα, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας— καθώς και της εφαρμογής τους στην εκπαίδευση παιδιών ηλικίας 4 έως 18 ετών.

Πρακτικές ενότητες κατάρτισης που εμπνέουν τους εκπαιδευτές

Με στόχο την προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος και του πνεύματος καινοτομίας, η ιστοσελίδα περιλαμβάνει τρεις πρακτικές ενότητες κατάρτισης που σκοπό έχουν να προτρέψουν τους εκπαιδευτές να συμπεριλάβουν στα μαθήματά τους αρχές και έννοιες της διανοητικής ιδιοκτησίας κατάλληλα προσαρμοσμένες στην ηλικία των διδασκομένων.

Οι ενότητες αυτές περιλαμβάνουν εννέα εξατομικευμένα εργαστήρια και συνοδεύονται από παρουσιάσεις, φύλλα εργασίας, σημειώσεις για τον εκπαιδευτή και δραστηριότητες που πραγματοποιούνται εντός των σχολικών αιθουσών.

Η πλατφόρμα παρέχει επίσης ένα δομημένο πλαίσιο για τη διοργάνωση ημερίδας ευαισθητοποίησης για τη ΔΙ για μαθητές, η οποία θα τους προσφέρει τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. Στις δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνονται παιχνίδια σε παιδικές χαρές, σεμινάρια δημιουργίας λογότυπου, γωνιά εφευρετών και εργαστήρια με χαρισματικούς ομιλητές.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του EUIPO, κ. Christian Archambeau, δήλωσε τα εξής:

Τόσο η προστασία του ατομικού έργου όσο και ο σεβασμός προς το έργο των άλλων διαδραματίζουν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική και προσωπική ζωή όλων των πολιτών τον 21ο αιώνα. Αυτός ο νέος πόρος αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την αύξηση των δημιουργικών και καινοτόμων δεξιοτήτων που βρίσκονται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού οικονομικού, πολιτιστικού και κοινωνικού πλούτου.

Η ιστοθέση προσφέρει επίσης την πρώτη βάση δεδομένων εκπαιδευτικού υλικού σχετικού με τη ΔΙ το οποίο προέρχεται από οργανισμούς εντός και εκτός της ΕΕ, σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται το IP4Youth&Teachers, ένα εργαλείο ευαισθητοποίησης που εκπονήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας, καθώς και διασκεδαστικές πρωτοβουλίες, όπως το Kopiraittila School από τη Φινλανδία, το οποίο περιέχει δωρεάν επιγραμμικό υλικό για τη στήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης σε σχέση με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Προώθηση των βασικών ικανοτήτων της διά βίου μάθησης

Η ιστοθέση Ideas Powered @ School εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδίου του EUIPO για τη ΔΙ στην εκπαίδευση και ευθυγραμμίζεται με τις προσπάθειες της ΕΕ για προώθηση των βασικών ικανοτήτων της διά βίου μάθησης, ένα σύνολο εκπαιδευτικών κατευθυντήριων γραμμών που περιλαμβάνουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις αντιλήψεις που είναι απαραίτητες για όλους για την προσωπική τους ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την απασχολησιμότητα, την κοινωνική ένταξη και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά.

Το έργο και το δίκτυο για την ΔΙ στην εκπαίδευση τελούν υπό τη διαχείριση του EUIPO μέσω του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Παραβίαση των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Σχετικά με το EUIPO

Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) είναι αποκεντρωμένος οργανισμός της ΕΕ με έδρα το Αλικάντε της Ισπανίας. Διαχειρίζεται την καταχώριση των σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ) καθώς και τα καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα (ΚΚΣΥ), και υλοποιεί δραστηριότητες συνεργασίας με τα εθνικά και περιφερειακά γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ) της ΕΕ. Το EUIPO διεξάγει έρευνες και δραστηριότητες για την καταπολέμηση της προσβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας μέσω του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Παραβίαση των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Υπεύθυνοι Τύπου

Ruth McDonald
Τηλ.: +34 96 513 7676
Ruth.MCDONALD@euipo.europa.euΑρχεία